Projecties voor de economie in de Eurozone

Volgens onderzoek van de NBB, heeft het vooraf aangekondigde wereldwijde economische herstel van medio 2009 zich doorgezet. De opkomende economieën hebben een stuwende rol gespeeld, wat geleid heeft tot de opleving van de internationale handel, terwijl het herstel trager zou verlopen in de volwassen economieën, zoals meestal het geval is na economische recessies die door een financiële crisis.

Na de scherpe daling van het productieniveau in 2008-2009, heeft de productie kampen met kostbare overtollige capaciteit, wat de investeringen en de werkgelegenheid kan drukken voor de komende maanden. Ook zullen de budgettaire en monetaire hulpmiddelen moeten worden teruggeschroefd en zal de sanering van de kredietinstellingen, overheden en de huishoudens wellicht wegen op de vraag.

Ook het eurogebied laat sinds midden 2009 opnieuw een lichte groei optekenen. Bovendien heeft de stijging van de overheidstekorten en schulden ongerustheid doen ontstaan met betrekking tot de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in sommige landen, wat geleid heeft tot spanningen op de financiële markten. Waarvan de Amerikaanse ratingbureaus de positieve en de negatieve signalen versterkten om geaffilieerde banken grotere winstposities te kunnen laten nemen.

In mei 2010 hebben het IMF, de Europese Commissie en de ECB maatregelen moeten nemen om die spanningen weg te werken. Deze maatregelen zullen evenwel gepaard moeten gaan met een begrotingscontrole en een versterking van het concurrentievermogen in deze economieën.

De context van deze projecties van het Eurosysteem blijft dus onzeker en broos, steunend op een verder herstel van de internationale handel in 2010 en in 2011.

Olie
Volgens de noteringen op de termijnmarkten, zou de prijs van ruwe aardolie stijgen van een gemiddeld niveau van 61,9 dollar per vat in 2009 tot 79,5 dollar in 2010 en 83,7 dollar in 2011.

Rente
De rentetarieven zouden ook het door de markt verwachte verloop volgen. Op jaarbasis zou de driemaands interbancaire rente in euro gemiddeld 0,8% belopen in 2010 en 1,1% in 2011.

Wisselkoersen
De wisselkoersen worden dan weer constant gehouden op een peil van 1,26 dollar per euro, tegen gemiddeld 1,39 dollar in 2009.

BBP Eurozone
Tegen die achtergrond zou het bbp van het eurogebied, dat in 2009 met 4,1% terugliep, toenemen met 0,7% tot 1,3% in 2010 en met 0,2% tot 2,2% in 2011.

Inflatie
De inflatie, die 0,3% bedroeg in 2009, zou tussen 1,4% en 1,6% belopen in 2010 en tussen 1,0% en 2,2% in 2011.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt heeft blijk gegeven van een zekere weerstand ten opzichte van de ernstige recessie. Het banenverlies en de stijging van de werkloosheid werden beperkt door het grootschalige beroep op de tijdelijke werkloosheid en de andere mogelijkheden om de werktijd te verminderen. Ze werden eveneens getemperd door een aanzienlijke productiviteitsdaling in de ondernemingen. Aangezien deze factoren zich zullen normaliseren, zou de werkgelegenheid in 2010 evenwel verder blijven teruglopen, terwijl het werkgelegenheidsniveau zich in de loop van 2011 opnieuw zou stijgen.

Geen opmerkingen: